The Joker

Joke Count: 1229

Idiot In Suspense

Secure Job Joke

Pirate Singers Joke

Trump Locked Out Of White House Joke.

Where Do Football Players Go To Get A New Uniform Joke

Darth Vader Pun

Spider Using A Computer Joke

Frog Wear Joke

Fish Wearing Bowtie Joke

Road To Heaven

Joke:
VOTE

Group Of Baby Soldiers Joke