The Joker

Joke Count: 1229

Farmer Needs New Cows

How Do You Get A Farm Girls Attention Joke

Buttcheeks Joke

I Buy All My Weapons From A Guy Named T-REX Joke

Secure Job Joke

Pirate Singers Joke

Where Do Football Players Go To Get A New Uniform Joke

Fish Wearing Bowtie Joke

German Sausage Pun

Frog Wear Joke