Baby Fish Sleep Joke

Author: The Joker

Where do baby fish sleep?

In a bass-inet.

VOTE
SHARE
COMMENT
Baby Fish Sleep Joke Joke Meme.
Baby Fish Sleep Joke Meme.